Strona projektu pt. Tworzymy atmosferę
Logo kampanii Tworzymy atmosferę

Dla samorządu

Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców to jedne z głównych zadań samorządów. Inwestycje mające na celu zniwelowanie stężenia szkodliwych dla zdrowia substancji w atmosferze wymagają nakładów finansowych. Sprawdź w jakim programie możesz ubiegać się o wsparcie i na co możesz je przeznaczyć.

Głównym źródłem dotacji są programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapoznaj się z poniższymi programami po czym odwiedź stronę NFOŚiGW, żeby dowiedzieć się, jak wygląda procedura ubiegania się o te środki.

Program KAWKA jest skierowany zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych, a jego celem jest likwidacja niskiej emisji, co wpłynie na wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W praktyce oznacza to m.in., że środki te mogą zostać przeznaczone na likwidację indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych, rozbudowę sieci ciepłowniczej, zastosowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, przeprowadzenie kampanii edukacyjnych oraz utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji (o ile takie jeszcze nie istnieją).

Na realizację programu przeznaczono 400 mln złotych i można się o nie ubiegać do końca 2018 roku. Dotychczas wydano ok. 280 mln zł – udało się dzięki tym dotacjom m.in. wymienić prawie 34 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła, co przyczyniło się do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz CO₂.

Szczegółów naboru szukaj na stronie Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który znajduje się w Twoim województwie.

Program LEMUR jest skierowany bezpośrednio do podmiotów publicznych, w tym m.in. do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, którymi gmina zarządza. Jego celem jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Pojedynczy projekt może otrzymać do 290 tys. złotych na realizację, z czego do 28 tys. złotych jako bezzwrotną formę dofinansowania. Pozostała część może liczyć na dofinansowanie w formie pożyczki w zależności od klasy energooszczędności budynku. I tak budynki klasy A mogą otrzymać do 1200 zł na m2 powierzchni, a B i C do 1000 zł na m². Pożyczka podlega umorzeniu odpowiednio w wysokości do 60% dla klasy A, do 40% dla klasy B i do 20% dla klasy C po potwierdzeniu efektu ekologicznego.

Kolejny nabór wniosków zostanie uruchomiony w III kwartale 2015 r. Program będzie realizowany do 2020 r. Dowiedz się więcej.

Program BOCIAN jest skierowany do odbiorców instytucjonalnych, a jego celem jest wspieranie odnawialnych rozproszonych źródeł energii. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w określonych w projekcie przedziałach. Program dotyczy takich inwestycji jak: elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, małe elektrownie wodne, źródła ciepła opalane biomasą, wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła, biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego, instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę.

W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności magazyny ciepła lub magazyny energii elektrycznej.

Na realizację programu przeznaczono 570 mln złotych i można się o nie ubiegać do końca 2020 roku. Forma dofinansowania obejmuje udzielenie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych.

W tej chwili trwa 2 nabór wniosków – można je składać do 29.12.2015 r. Dowiedz się więcej i aplikuj.

Program PROSUMENT jest przeznaczony na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, co ma się przyczynić się do ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów.

Program jest wdrażany przez 3 typy podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego, banki oraz WFOŚiGW. Na jego realizację przeznaczono 800 mln złotych i można się o nie ubiegać do końca 2020 roku. Forma dofinansowania obejmuje udzielenie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych.

Obecnie trwa kolejny nabór wniosków dla samorządów – kliknij w LINK i sprawdź na jakich zasadach Twoja gmina może ubiegać się o dotację. Nabór będzie trwał do czasu wyczerpania środków na ten cel.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, z czego w formie dotacji można liczyć na 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji), a w formie pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane. Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 1 mln zł.

Wkrótce zostanie także uruchomiony Program Infrastruktura i Środowisko przeznaczony na lata 2014-2020. W ramach wydatków na zmniejszenie emisyjności gospodarki (jedna z dziesięciu osi programu) będzie można sfinansować rozwój OZE, poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Przewidywany wkład unijny to ponad 1,8 mld euro.

Z funduszy unijnych finansowane są również Regionalne Programy Operacyjne, z których finansowane są m.in. działania z zakresu ochrony środowiska, które wpływają na stan ochrony powietrza. Każde z województw ustaliło swoje priorytety w zależności od lokalnych potrzeb – szczegółów szukaj na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego właściwego dla Twojego województwa.

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej